Giới thiệu

Giới thiệu về Phòng Quản lý chất lượng, đội ngũ và các hoạt động Quản lý chất lượng

Quy chế hoạt động

TỔNG HỘI Y DƯỢC HỌC VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM                                  Độc lập-  Tự do -Hạnh phúc
Số: 06052009/HTMVN - 02                          Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

  CHỦ TỊCH HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

TS.BS. Phạm Thái Sơn

PGS. TS. Châu Ngọc Hoa

PGS. TS. Trần Văn Huy

PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi

GS. TS. Huỳnh Văn Minh

Chủ tịch

Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam

Tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh trên toàn thế giới.

Back to Top