GS. TS. Huỳnh Văn Minh

Yes

Chủ tịch

Chủ tịch

Đơn vị: 
Bộ Y tế
Địa chỉ: 
Đại học Y Huế
Social Media: 
Back to Top