Quy chế hoạt động

TỔNG HỘI Y DƯỢC HỌC VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM                                  Độc lập-  Tự do -Hạnh phúc
Số: 06052009/HTMVN - 02                          Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

  CHỦ TỊCH HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM

  Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
  Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
  Căn cứ nội dung cuộc họp của Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam với Ban chấp hành Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam tại Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng thư ký Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam Tổng biên tập Cổng TTĐT Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, Các Cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên Cổng TTĐT Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3                                                                           
- VP Tổng hội Y Dược học Việt Nam (để b/c)
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c)
- Các PCT Hội Tim mạch Việt Nam                                   
- Lưu                                                                                          
                                                                            GS. TS. PHẠM GIA KHẢI
                                                                                  (Đã  kí và đóng dấu)

 

 

 

 


TỔNG HỘI Y DƯỢC HỌC VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM                                    Độc lập-  Tự do -Hạnh phúc

 

 

 

QUY CHẾ
Hoạt động của Cổng thông tin điện tử Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số  06052009/HTMVN - 01 của Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam)

 Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Cổng thông tin điện tử Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (PHTHAVN), bao gồm việc tiếp nhận và cung cấp, trao đổi thông tin, dịch vụ hành chính công lên Cổng thông tin điện tử Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (sau đây viết tắt là CTTĐT ).
2. Quy chế này áp dụng đối với các Phân hội thuộc Hội Tim mạch Việt Nam, các chuyên gia về Tim mạch nói riêng và những người làm công tác y tế nói chung; các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác và sử dụng dịch vụ của CTTĐT.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử Phân hội THAVN
1. CTTĐT là nơi tập hợp, truyền tải thông tin; là công cụ giao tiếp hai chiều giữa Phân hội THAVN với các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng chống, hướng dẫn điều trị Tăng huyết áp nói chung và các bệnh liên quan;
2. Thông tin trên CTTĐT được thể hiện bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa….Nội dung đăng tải bao gồm các cơ sở dữ liệu về nguyên nhân, cách phát hiện, phương pháp điều trị và các phương pháp phngf chống bệnh tăng huyết áp nói chung và các bệnh lý liên quan …  được phép lưu hành trên mạng Internet theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến lược của ngành y tế thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của chuyên ngành Tim mạch với cả nước, khu vực và thế giới.
3. Cổng TTĐT có địa chỉ trên mạng Internet là  http://www.tanghuyetap.vn

Điều 3. Thông tin được sử dụng trên Cổng thông tin điện tử Phân hội tăng huyết áp Việt Nam bao gồm: 
1. Giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, ngành Y tế Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam và Phân hội THAVN
2. Truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ngảnh Y tế và của Hội Tim mạch Việt Nam đến nhân dân.
3. Hướng dẫn các phương pháp phát hiện, điều trị và phòng chống bệnh Tăng huyết áp và các bệnh lý liên quan cho mọi đối tượng
4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn về tăng huyết áp và sức khỏe nói chung
5. Cập nhật, đăng tải tin tức trong nước và quốc tế trên cơ sở khai thác thông tin tổng hợp.
6. Tập hợp các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của Phân hội THA VN.
7. Các thông tin khác (theo quy định của pháp luật ).

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia Cổng TTĐT Phân hội THAVN
Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin trên CTTĐT bao gồm: các Phân hội Tim mạch, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân ) quan tâm đến lĩnh vực Tim mạch và Tăng huyết áp.

Điều 5. Thẩm quyền quản lý đối với Cổng TTĐT Phân hội THAVN
1. Hội Tim mạch Việt Nam thống nhất quản lý CTTĐT; Quyết định thành lập Ban biên tập và Quy chế hoạt động Cổng TTĐT.
2. Hội Tim mạch Việt Nam giao Phân Hội THAVN chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của Cổng TTĐT; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng TTĐT, Quy định chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, thù lao cho các công việc có liên quan đến Cổng TTĐT theo đúng quy định.   

Điều 6. Những hành vi bị cấm khi tham gia Cổng TTĐT Phân hội THAVN, bao gồm: 
1. Lợi dụng Cổng TTĐT nhằm mục đích:
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại tuần phong, mỹ tục của dân tộc.
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân.
d) Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật
2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Inernet và thông tin điện tử trên Internet.
3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

Chương II
NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN  VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN TRÊN CỔNG TTĐT PHÂN HỘI TĂNG HUYẾT ÁP VIỆT NAM

Điều 7. Nguyên tắc, quy trình cung cấp, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trên Cổng TTĐT Phân hội THAVN
1. Phân hội THAVN có trách nhiệm xây dựng quy chế để quản lý, thu thập, biên tập, xử lý, kiểm duyệt thông tin; cung cấp thông tin liên quan đến các phương pháp phát hiện, điều trị và phòng chống bệnh THA và các bệnh lý liên quan
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân  khi cung cấp thông tin, giao dịch trên CTTĐT phải chịu sự kiểm duyệt của Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn.
 3. Thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đưa lên CTTĐT phải thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt kiểu phông Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.
4. Thời hạn lưu trữ thông tin trên CTTĐT theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC QUẢN LÝ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  PHÂN HỘI TĂNG HUYẾT ÁP VIỆT NAM

Điều 8. Trách nhiệm của Ban biên tập Cổng TTĐT Phân hội THAVN
1. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Phân hội THAVN (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) có nhiệm vụ: 
a) Định hướng, kiểm duyệt chất lượng, nội dung thông tin trên CTTĐT .
b) Động viên, khuyến khích các nhà chuyên môn, các đơn vị y tế thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên CTTĐT
c) Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử, đặc biệt là việc thực hiện cung cấp các các phương pháp phát hiện, điều trị và phòng chống bệnh THA và các bệnh lý liên quan.
d) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin theo định hướng tuyên truyền của ngành.
g) Lập dự trù kinh phí hàng năm phục vụ hoạt động của Ban biên tập CTTĐT và chi trả chế độ nhuận bút cho tin bài, ảnh đăng tải trên Cổng TTĐT theo quy định.
2. Các thành viên Ban biên tập hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Cổng TTĐT Phân hội THAVN
- Được khai thác các thông tin cần thiết trên CTTĐT để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Khi sử dụng tin, bài, ảnh trên CTTĐT phải ghi rõ “Theo Cổng TTĐT Phân hội THAVN” hoặc “Theo http://www.tanghuyetap.vn
- Các cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh, và các thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của CTTĐT, được Ban biên tập kiểm duyệt và đăng tải sẽ được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.
- Được quyền cung cấp, khai thác thông tin (tin bài, ảnh, ý kiến phản ánh về các vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các phương pháp phát hiện, điều trị và phòng chống bệnh THA và các bệnh lý liên quan) trên Cổng TTĐT của PHTHAVN.

 Chương IV
KINH PHÍ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí duy trì, hoạt động của Cổng TTĐT được cân đối trong dự toán chi của Hội Tim mạch Việt Nam, Phân hội THAVN và từ các nguồn thu và huy động khác (nếu có).
2. Kinh phí duy trì, hoạt động của CTTĐT được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:
a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;
b) Nâng cấp, thuê đường truyền kết nối Internet để đảm bảo hoạt động thường xuyên của CTTĐT; 
c) Mua, nâng cấp bản quyền phần mềm, mở rộng, phát triển CTTĐT;
d) Quản lý, điều hành, trực vận hành CTTĐT;
e) Chi trả thù lao cho Ban Biên tập CTTĐT; thù lao, nhuận bút tác giả, tác phẩm có gửi bài, đăng bài lên CTTĐT theo quy định;
f) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động CTTĐT.
3. Mức chi, chế độ chi được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Chế độ báo cáo và kiểm tra
Phân hội THAVN chủ trì kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; thống kê, đánh giá kết quả hoạt động của Cổng TTĐT. Định kỳ 6 tháng và 01 năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo Hội Tim mạch Việt Nam để đánh giá và chỉ đạo.

Điều 12. Khen thưởng
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này được xét khen thưởng theo quy định.

Điều 13. Xử lý vi phạm
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện
Phân hội THAVN, Tổng biên tập CTTĐT, các tổ chức xã hội, các cơ quan, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin trên CTTĐT có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa hợp lý, sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

CHỦ TỊCH HỘI TIM MẠCH VIỆT NAM

 

                              GS.TS. PHẠM GIA KHẢI           

                                  (Đã  kí và đóng dấu)          

Back to Top