Thành viên Phân hội Tăng Huyết Áp Việt Nam

Phân hội Tăng Huyết Áp Việt Nam thuộc Hội Tim Mạch Học Việt Nam. Gồm các thành viên:

GS. TS. Huỳnh Văn Minh

Chủ tịch

Chủ tịch

PGS. TS. Đỗ Doãn Lợi

Phó chủ tịch

PGS. TS. Trần Văn Huy

Phó chủ tịch

PGS. TS. Châu Ngọc Hoa

Phó chủ tịch

TS.BS. Phạm Thái Sơn

Tổng thư kí

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang

Phó tổng thư kí

Back to Top