Thông báo về việc Thu hồi danh mục tương đương Đợt 4 kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-BYT ngày 15/4/2016

Thứ ba, Tháng 4 26, 2016

Cục Quản lý khám chữa bệnh Thông báo về việc thu hồi Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương Đợt 4 ban hành kèm theo Quyết định số 1432/QĐ-BYT ngày 15/4/2016.

Ngày 15/4/2016, Lãnh đạo Bộ Y tế đã ký Quyết định số 1432/QĐ-BYT ban hành danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh tương đương Đợt 4, nhưng chưa ban hành do thủ tục ban hành văn bản.
Tuy nhiên ngày 17/4/2016, website kcb.vn có đăng tải trước phần phụ lục ban hành kèm theo văn bản, bao gồm danh mục Nhi khoa và danh mục bổ sung của Chuyên khoa Lao và Phụ Sản với mục tiêu khẩn trương chuyển tải tới các bệnh viện để thực hiện.

Cục Quản lý khám chữa bệnh đang làm các thủ tục để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành danh mục tương đương đợt 4, về nội dung chuyên khoa Nhi và chuyên khoa Lao không thay đổi. Riêng chuyên khoa Phụ Sản chỉ bổ sung 12 kỹ thuật tương đương thay vì 24 kỹ thuật như phụ lục đăng tải ngày 17/4/2016.
Các đơn vị đã cập nhật danh mục Đợt 4 có thể giữ nguyên nội dung chờ thông báo chính thức.
Những đơn vị tải danh mục qua phần mềm Kiểm tra bệnh viện sẽ không phải sửa đổi nội dung, Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ cập nhật danh mục tương đương và thông báo sau khi văn bản chính thức ban hành.

 

Back to Top